Podmínky ochrany osobních údajů

 

Podmínky ochrany osobních údajů.

I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je:

European MulitMedia Communication – EMMC a.s

Žitavského 496, 156 00 Praha 5, IČ: 28205090

E-mail: info@emmc.cz

Tel: +420 605 20 30 10

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále je FO) – identifikovatelnou FO je FO, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této FO.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.
 • Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 • Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývající se smluvního vztahu mezi vámi a správcem, poskytnutí osobních údajů (jméno, adresa, kontakt) je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

 

IV. Doba uchovávání dokladů

 • Správce uchovává osobní údaje na dobu neurčitou nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.
 • Po odvolání souhlasu se správce zavazuje veškeré údaje vymazat.

V. Příjemci osobních údajů

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 • podílející se na dodání zboží/služeb/ realizaci plateb
 • zajišťující provozování e – shopu a další související služby
 • zajišťující marketingové služby
 • správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:
 • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR
 • omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR
 • výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR
 • na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na dresu nebo kontakt správce uvedený v čl. I odst. 1 těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

 VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů:

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby.

 VIII. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky případně změnit. Novou verzi podmínek vám zašle na vaši e-mailovou adresu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2021.